Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

5651 7075 500
6547 a409 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaojtam ojtam
unknown6
1574 6adf
Reposted fromMissAgness MissAgness viaddrag ddrag
unknown6
0091 53ff 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaddrag ddrag
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaddrag ddrag
unknown6
7772 e088
Onwards to glory
Reposted fromnazarena nazarena viabercik bercik
unknown6
unknown6
1735 957a 500
Reposted frombenscho benscho viasoadysta soadysta
unknown6


Ragnar's Raven
unknown6
1550 6b32 500
Reposted fromteijakool teijakool viasoadysta soadysta
7492 d0c9 500

verilymissvx:

angrygirlcomics:

smol bat friends

@xtoxictears it u
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viasoadysta soadysta
unknown6
8036 6b29 500
Reposted fromfungi fungi viasoadysta soadysta
unknown6
unknown6
1389 793b
unknown6
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viasoadysta soadysta
unknown6
Wiosennych dziewcząt pełno
i letnich tyle ładnych,
jesienną jestem jedną,
zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,
gdy złoto i szkarłatnie
zabarwi jesień pejzaż
na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej dziewczyny,
odmiennej od innych,
dziewczyny z chryzantemami,
z chryzantemami.

Dziewczyny jesiennej,
dziewczyny bezcennej
i niezamiennej już na nic,
już na nic.
— Jeremi Przybora, "Jesienna dziewczyna"
Reposted fromcudoku cudoku viaazalia azalia
unknown6
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia
unknown6
2647 7231 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viaazalia azalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl