Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

unknown6
Reposted fromsowaaa sowaaa viawredna wredna
unknown6
Reposted fromcouples couples viawredna wredna
unknown6
9545 94fa
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viawredna wredna
unknown6
"Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować". S. Wyspiański "Wesele"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawredna wredna
unknown6
6474 4e28
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawredna wredna
unknown6
6185 a10b 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawredna wredna
unknown6
1840 c84f
Reposted fromteijakool teijakool viawredna wredna
6323 f4b1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawredna wredna
unknown6
5498 c79a 500
Reposted fromkaiee kaiee viawredna wredna
unknown6
8439 0d41 500
Reposted fromkaiee kaiee viawredna wredna
7208 f0ad 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
7657 2c5e 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
2494 ac7f 500
unknown6
5994 db4a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamuladhara muladhara
9748 3696 500

failnation:

21st Century Macgyver

Reposted fromalienkid97 alienkid97 vianoisetales noisetales
unknown6
9135 0e34 500
Reposted fromsiara siara vianoisetales noisetales
unknown6
8677 002a 500
Reposted fromsiara siara vianoisetales noisetales
unknown6
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
unknown6
Wiesz zupo. Chciałabym do niego zadzwonić. Usłyszeć jego głos. Jednak nie mogę. Po prostu, nie mogę.
Reposted fromnonecares nonecares viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl