Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

unknown6
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapikkumyy pikkumyy
unknown6
unknown6
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
unknown6
1814 a5ec 500
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viapikkumyy pikkumyy
unknown6
8882 5146 500
Reposted fromu-dit u-dit viabercik bercik
unknown6
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viapikkumyy pikkumyy
unknown6
3455 cf2c
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
0656 cf73 500
Reposted fromborderme borderme vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
unknown6
7608 f6d1
unknown6
1616 8592
unknown6
3874 b876
unknown6
3769 0a32
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
unknown6
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
unknown6
3622 e957 500
9079 3773

4gifs:

When the catnip kicks in

Reposted fromstrumienpola strumienpola viaPaseroVirus PaseroVirus
unknown6
unknown6
4307 113e
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaPaseroVirus PaseroVirus
unknown6
unknown6
unknown6
5056 5568
Reposted fromSixtus Sixtus viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl