Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

unknown6
2604 a013 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viapikkumyy pikkumyy
unknown6
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viapikkumyy pikkumyy
unknown6
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viapikkumyy pikkumyy
unknown6
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
unknown6
unknown6
unknown6
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
unknown6
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaPatij Patij
unknown6
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viapikkumyy pikkumyy
unknown6
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
unknown6
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viapikkumyy pikkumyy
1668 0c3c 500
unknown6
3452 628d 500

justbmarks:

One of the most interesting abandoned places - Church in St. Etienne, France

via reddit

unknown6
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
7805 8ec4 500
unknown6
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl