Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

unknown6
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasatyra satyra
unknown6
unknown6
unknown6
1228 9cfa 500
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasatyra satyra
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
unknown6
5710 50cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasatyra satyra
unknown6
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
unknown6
6928 fa6d
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
unknown6
9465 2ff2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
unknown6
Reposted frompseikow pseikow vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
unknown6
0045 a121
unknown6
4635 ac43
unknown6
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
unknown6
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
unknown6
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
unknown6
0224 f074 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
unknown6
1227 184a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
unknown6
9634 6eb6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl