Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

unknown6
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viakomplikacja komplikacja
6931 b1d2 500
Reposted fromlevindis levindis viakomplikacja komplikacja
unknown6
6181 6f76
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

March 21 2017

unknown6
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaPaseroVirus PaseroVirus
unknown6
unknown6
9311 2513
unknown6
8557 6f77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakissgirlmart kissgirlmart
unknown6
unknown6
Reposted fromtoxxer toxxer viasoadysta soadysta
unknown6
9573 8eb0
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamuladhara muladhara
unknown6
6272 2aaf 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamuladhara muladhara
7560 1d44 500
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

unknown6
0586 fe90 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
8626 6bca
Reposted fromusagii usagii viabercik bercik
unknown6
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
unknown6
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viapikkumyy pikkumyy
unknown6
potrzebuj mnie.
— ..
unknown6
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl